เกรดไม้

ความหนา
12,16,18,20,22,25,30,30+ (อัดเบิลความหนา)
เกรด A
ไม่มีตำหนิ ( ไม่มีตาไม้และไส้ไม้ )1
เกรด B
มีตาไม้จุดเล็ก ๆ น้อย ๆ3
เกรด C1
มีตาไม้ขาว , ไม่มีตาไม้ดำ ไม่มีไส้ไม้4
เกรด C
มีตาไม้ดำและตาไม้ขาว , ใส้ไม้ปานกลาง
เกรด D
มีตาไม้ดำและตาไม้ขาว , ใส้ไม้มาก , มีไม้แตก ในแผ่น 1-3 จุดไม้ทุกเกรดที่แตก (A-C) ตัดลงเกรด D

หน้ากว้างไม้ที่นำมาอัดประสาน

– หน้ากว้างไม้ไม่ต่ำกว่า 40 ซม

– คัดสีกลมกลืนกัน (เฉพาะเกรด)

– ไม่มีรูมอด (ผ่านการอัดน้ำยาตามระบบมาตราฐานคุณภาพ)

– เพื่อความหนา 0.5 ซม. กว้าง 5 ซม. ยาว 10 ซม.

– ขัดกระดาษทรายเปอร์ 240