เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกร๊ป ฮอลส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราอัดประสาน มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 235 ล้านบาท
ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดและจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ยางพารา ที่ทันสมัยในระดับโลก รวมถึงนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการผลิต เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโปร่งใส่ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งให้บริษัทฯ เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน